Договір публічної оферти про надання послуг

Фізична особа підприємець Хомич Іван Олегович (далі - "Виконавець"), зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:

1. ТЕРМІНИ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Послуги - набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресований необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://wiseway.com.ua/, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору.

1.5. Користувач - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі.

1.5.1 Водій - Користувач системи, який зацікавлений у відправці заявки іншому користувачеві системи - Брокеру, для оцінки послуг з розмитення авто.

1.5.2 Брокер - Користувач системи, який отримує і обробляє заявки від Водіїв.

1.6. Сторони - Виконавець та Користувач.

1.7 Заявка - звернення Користувача через форму сайту wiseway або мобільний додаток wiseway до іншого Користувача з метою консультації стосовно вартості послуг.

1.8. Пристрій - означає електронну обчислювальну машину (ЕОМ) і / або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатне здійснювати обробку і відтворення звуку і зображення, як стаціонарне, так і переносне (включаючи, але не обмежуючись ними: мобільні телефони, смартфони, КПК , і ін.), яке має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві консультаційні послуги стосовно використання ресурсу wiseway та підтримати комфортні умови для спілкування з іншими Користувачами системи щодо послуг розмитення та супутніх послуг.

2.2. Водій зобов'язується оплатити Виконавцю вартість заявок на спілкування із Брокером, які ним купляються.

2.3. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем ресурсів wiseway, придбаних у Виконавця, в своїй діяльності.

2.4. Ніякі претензії за результативністю застосування Користувачем, отриманої в результаті використання ресурсів wiseway інформації, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цієї інформації, а також будь-якої іншої інформації отриманої внаслідок використання ресурсу wiseway цілком і повністю лежить на Користувачу.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Консультаційні послуги та послуги підтримки ресурсів wiseway надаються у вигляді переписки із Користувачем, а їх опис міститься у відповідному розділі сайту Виконавця.

3.2. Акцептом даного Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості заявки і означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.3. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептована, а договір укладеним.

3.4. Порядок акцепту:

3.4.1. Користувач вибирає роль на сайті Виконавця і знайомиться з умовами.

3.4.2. Після вибору ролі Користувач оформляє заявку, після чого може перейти в кошик і здійснити оплату подальших заявок.

3.4.3. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.

3.4.4. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем всієї інформації і забезпечення спілкування між Користувачами.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим договором;

4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим договором;

4.1.3. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі використання ресурсу wiseway, без будь-яких обмежень або компенсації з боку користувача.

4.2. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

4.2.1. Надавати користувачу консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього договору.

4.2.2. Інформувати користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості і змісту, про права та обов'язки користувача при отриманні послуг.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати Послуги належної якості.

5.2. КОРИСТУВАЧ зобов'язується:

5.2.1. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації надання Послуг.

5.2.2. Утриматися в процесі використання продуктів wiseway від дій, які:

  • можуть перешкоджати іншим користувачам, використовувати продукти wiseway.
  • можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших користувачів.
  • порушують громадський порядок, в тому числі ображають працівників wiseway, користувачів, виражаються у використанні нецензурних виразів.
  • принижують честь, гідність, ділову репутацію власника ресурсу wiseway, інших користувачів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ОПЛАТИ

Загальна вартість послуг, надана користувачу за цим договором становить загальну суму сплачених користувачем заявок на розмитнення авто.

Вартість однієї заявки визначається власником ресурсу wiseway, яка розміщується на сайті wiseway.com.ua.

Вартість передбачених цим договором послуг оплачується користувачем в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок власника ресурсу wiseway, за допомогою оплати на сайті.

Власник ресурсу wiseway має право не повертати кошти сплачені користувачем за не відправлені/не використані заявки.

Розмір оплати встановлюється за 1 (одну) заявку і може змінюватися.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ І ВСЕ ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ. Виконавець НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ І НЕПОРУШЕННЯ ТРЕТІХ ОСІБ, ГАРАНТІЇ, що випливають із ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБІГУ. КРІМ ТОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. КОРИСТУВАЧ БАЖАЄ З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛІВ І ВИКОРИСТОВУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.

7.3. У максимально дозволеної законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Користувача до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: двадцяти доларів сша (20 дол. США) або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.

7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумне і справедливе розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсною.

7.6. У разі порушення Користувачем п. 12.1 цього Договору та використання матеріалів ресурсу wiseway не в особистих цілях, поширення матеріалів wiseway в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати користувачеві доступ до ресурсу wiseway і / або сайту, без повернення сплачених Користувачем грошових коштів.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

9. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. По згоді сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

9.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.1, 5.2.2, 12.1 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця "Клієнти", в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних в базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивних причин збору відповідних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

11.1. Справжня Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Пропоновані можливості.

12. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

12.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну і відкличні ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих на Сайті. Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються на Сайті, Користувач можна використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.

12.2. Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

12.4. Разом з матеріалами, які створюються в процесі використання ресурсу wiseway, Користувач надає Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, субліцензіруемую, невиключну, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміна, публічне поширення і відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт і використання в інших цілях.

12.5. Зазначена в п. 12.4 цього Договору ліцензія дає Виконавцю право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які в подальшому будуть купувати Послуги Виконавця. Дана умова не обмежує інші юридичні права Виконавця на матеріали Користувача, наприклад за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, в тому числі якщо, на погляд Виконавця, вони не відповідають Договору.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.

13.3. З огляду на п. 12.2. даного Договору, місцем скоєння даної угоди і місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце проживання Виконавця, вказане в ст. 14 даного Договору.

13.4. Акцептуємо дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

13.5. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

13.6. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

13.7. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

Виконавець: Фізична особа-підприємець Хомич Іван Олегович

ІПН: 3635409778

Контактний телефон: +38 (099) 165-88-16

Ваша заявка успішно відправленна

Для перегляду відповіді Вам необхідно скачати та перейти в додаток

Помилка

Перевірте введені дані

Помилка

Номер телефону введений не вірно

Помилка

Цей номер зареєстрований на брокера.
Брокер не може створювати прорахунок

Помилка

Цей номер вже зареєстрований в системі.
Необхідно створювати прорахунок через мобільний додаток